Algemene Voorwaarden

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van alle voertuigen die u terugvindt op de website van MALU VERHUURCENTER BVBA.

Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.

Wat betekent “1 dag” in de verhuur? Bij ons is 1 dag = 1 kalenderdag, dus van ’s morgens tot ’s avonds.

Enkele voorbeelden:

  • Afhaling op maandagochtend voor 1 dag huur betekent dat de wagen voor 7u30 op dinsdagochtend terug bij ons moet zijn. Voor wagens die later terugkomen wordt een dag extra gerekend.
  • Afhaling op maandagnamiddag voor 1 dag huur betekent terug voor 7u30 op dinsdagochtend.

Reservaties op zondag zijn mogelijk: dan haalt u de wagen af op zaterdag en brengt u deze voor 7u30 op maandagochtend terug. Enkel de dagen waarop de wagen gebruikt wordt, worden aangerekend.

Ik wil zeer vroeg vertrekken op de dag van de huur, kan ik het voertuig de avond voordien afhalen?
Het voertuig afhalen de avond voordien is mogelijk tussen 16u30 en 17u30, op voorwaarde dat het voertuig beschikbaar is. Er worden geen voertuigen gereserveerd voor afhaling de avond voordien. U doet er steeds goed aan om ons te contacteren vlak voor u het voertuig wilt afhalen om te verifiëren of het gevraagde voertuig reeds beschikbaar is. Indien u zeker wilt zijn van de beschikbaarheid van de wagen voor afhaling de avond voor uw vertrek, kunt u natuurlijk steeds de extra dag reserveren.
Privacy Beleid

MALU VERHUURCENTER respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.   Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om U op de hoogte te brengen van acties & prijsaanpassingen.  Voormelde opsomming is niet limitatief

MALU VERHUURCENTER leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. Door het gebruiken van de website van MALU VERHUURCENTER, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door MALU VERHUURCENTER van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Uw persoonlijke gegevensMALU  doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand..

Prijzen Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief en/of exclusief BTW, doch exclusief andere kosten (afkoop verzekering, brandstofverbruik en milieutoeslag). Voormelde opsomming is niet limitatief. MULA VERHUURCENTER BVBA kan de huurprijzen steeds wijzigen voor ondertekening van het huurcontract.Bevestiging per e-mail Elke reservatieaanvraag via de website zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail. U krijgt altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van uw reservering. Bevoegde instanties en rechtspraak Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd voor de maatschappelijke zetel van MALU VERHUURCENTER. Art. 2. De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen. Indien tijdens of na de verhuring blijkt dat verkeerde brandstof in het voertuig getankt werd, verbindt de huurder er zich toe, de kosten van reinigen of herstellen van de brandstoftank en motor te zullen vergoeden. Hij is verplicht er zich van te bedienen als „goede huisvader”. Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door, ondermeer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement, de keuring of voorzien door de fabrikant. Het is eveneens verboden het nuttige laadvermogen, toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen, en België te verlaten met het gehuurde voertuig, zonder toestemming van de verhuurder, op gevaar de schadelijke gevolgen welke hieruit voortvloeien, zelf te moeten dragen of aangerekend te krijgen. Voor het besturen van onze voertuigen dient de huurder ouder dan 21 jaar te zijnen 3 jaar in het bezit te zijn van een erkend in belgie rijbewijs en mag geen ontzetting tot sturen hebben opgelopen.  Bestuurders jonger dan 26 jaar betalen een extra premie op de huurprijs. De ondertekenaar van huidige overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersonen, met de natuurlijke personen en met de verenigingen, in wiens naam hij optreedt ten overstaan van de verhuurder, voor alle verplichtingen die de huurder op zich neemt conform deze overeenkomst en conform de wettelijke bepalingen ter zake. Art. 3. a) De huurder erkent eveneens, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is en dat het olie- en waterpeil normaal is. Gedurende de huurperiode neemt de huurder de verplichting op zich om olie en water op het vereiste peil te houden. Mocht gedurende de verhuringperiode blijken dat de olie dient vervangen, of het voertuig gesmeerd moet worden, dan is de huurder gehouden deze onderhoudswerken te laten uitvoeren. Hij heeft het recht op terugbetaling dezer onkosten op voorwaarden: 1e dat aan de verhuurder een behoorlijke factuur voorgelegd en afgegeven wordt.  Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van BVBA MALU VERHUURCENTER ,Asserendries 130 te 9300 AALST OND. NR 0886900494 2e dat dit onderhoud normaal weze, rekening houdende met het aantal afgelegde KM.
  1. b) De huurder erkent dat de vijf banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage.
In geval van beschadiging van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich deze onmiddellijk te vervangen door een andere band van dezelfde afmetingen en merk. Indien gedurende de verhuring, één of meerdere banden, tengevolge van normale slijtage, geen groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten vervangen in onze werkhuizen, zo niet zijn alle lasten, vervolgingen en boeten, voortspruitende uit deze nalatigheid te zijnen laste.
  1. c) De huurder erkent eveneens dat het gehuurde voertuig voorzien is van alle reglementaire benodigdheden zoals: doos voor eerste hulp bij ongevallen, driehoek, blusapparaat, fluorescerende vestjes en boorddokumenten, en verbindt zich deze benodigdheden en boorddokumenten terug te geven bij de teruggave van het voertuig. Bij verlies van de boorddokumenten is een forfaitaire schadevergoeding van € 87  verschuldigd. De huurder verbindt zich het voertuig niet te gebruiken in overtreding met de schikkingen van de wegcode, en bij niet-gebruik van het voertuig, ditzelfde in verzekerde bewaring te stellen en beschermd tegen de vorst.
De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Per opgelopen belasting, retributie en/of boete zal er bovendien voor de administratieve verwerking door de verhuurder, steeds een administratiekost van € 30 (+ BTW) per boete/belasting/retributie worden aangerekend aan de huurder.  De huurder erkent eveneens op de hoogte te zijn gebracht door de verhuurder van het feit dat in de voertuigen een absoluut rookverbod van kracht is.  Bij schending van dit rookverbod zal een toeslag aangerekend worden van € 25. De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord. Rechtbijstand is niet voorzien voor de huurder noch bij axident of overtredingen en boete’s Art. 4. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de verhuring geldig voor 24 uren: van 08.00 uur tot 08.00 uur of van 17.00 uur tot 17.00 uur ‘s anderdaags. Uitgezonderd op zaterdag is de verhuring van bestel- en vrachtwagens geldig voor één dag: van 08.00 uur tot 17 uur. Elke breuk van een dag, wordt als volledige dag beschouwd, voor het berekenen van de huurprijs. Art. 5. Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder op kosten van de huurder teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen. De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijke  terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig. Art. 6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig door de huurder of ieder ander persoon, tijdens de duur van onderhavig contract of na het inleveren van genoemd voertuig bij de verhuurder, of voor verliezen of schade die direct of indirect zouden kunnen voortvloeien uit een mechanische tekortkoming van het voertuig en wordt ontlast van alle verantwoordelijkheden. Art. 7. Indien de huurder, het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgestelde datum, is hij verplicht de verhuring en de afgelegde KM te betalen aan de normale prijs – zonder te kunnen genieten van eventueel speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn – vermeerderd met een vergoeding van € 100 per dag vertraging, en dit zonder ingebrekestelling. Hij is eveneens verplicht, alle algemene onkosten, veroorzaakt door opzoekingen voor het terug in bezit nemen van het voertuig, aan de verhuurder terug te betalen. De vergoeding van € 100 per dag is ook verschuldigd, wanneer de huurder sleutels niet teruggeeft aan de verhuurder. De teruggave van het voertuig vindt plaats door de afgifte van de sleutels ervan aan de bediende van de verhuurder, binnen de openingsuren van het agentschap op de in het contract bepaalde plaats en tijdstip. De gebruiksduur van het voertuig en de verantwoordelijkheid van de huurder ervoor nemen slechts een einde op het ogenblik van die afgifte. Alle boetes wegens verkeersovertredingen en alle vergoedingen of boetes voor parkeren, blijven ten laste van de huurder. Art. 8. De huurder verklaart het voertuig uitstekend te kunnen besturen, en niet ontzet te zijn uit het recht een voertuig te besturen. Hij zal gehouden zijn aan de verhuurder, of dezes plaatsvervanger, zijn rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen. Het rijbewijs van de huurder dient ouder te zijn dan 1 jaar. Zo niet zal hem geen voertuig afgeleverd worden. Het rijbewijs mag door de verhuurder gevraagd worden, gedurende de verhuringperiode. Art. 9. De huurder verbindt er zich toe, dat het genoemd voertuig niet zal aangewend worden voor het duwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen, behoudens akkoord van de verhuurder, en voor onwettige doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, is het verboden reclamebelettering en trekhaken aan te brengen op het verhuurde voertuig. Dezen worden bij het einde van de huur door de huurder verwijderd of door de verhuurder, op kosten van de huurder. Het voertuig mag niet onderverhuurd worden en niet gebruikt worden in het kader van sportwedstrijden voor voertuigen. Het voertuig mag niet bestuurd worden door een persoon die zich onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen bevindt. De huurder verbindt er zich tevens toe alle inbeslagneming van het voertuig te beletten. Indien de huurder het gehuurde voertuig wil laten besturen door derden, moet hij vooraf de schriftelijke toelating van de verhuurder bekomen. Ingeval van breuk op deze overeenkomst, verklaart de huurder zich, van meet af aan, burgerlijk verantwoordelijk voor deze derden, en zal de schade welke hieruit voortvloeit zelf dragen. Art. 10. Indien de huurder de verhuringperiode wenst te verlengen, zal dit moeten gebeuren in het filiaal van de verhuurder, ofwel schriftelijk per fax of per e-mail aan de verhuurder.  Deze aanvraag dient ten minste 24 uur voor het einde van de verhuringperiode te gebeuren.  Deze aanvraag tot verlenging  heeft maar haar uitwerking na het akkoord verkregen te hebben van de verhuurder, en na bovendien de kostprijs, voortspruitende uit deze verlenging en de reeds verworven prijs te hebben geregeld. Art. 11. a) De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. Het bedrag van deze waarborg werd vastgesteld en bepaald in art. 1 van huidig contract. De verhuurder heeft het recht om het bedrag van de waarborg te compenseren met elk bedrag dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd blijft.
  1. b) Indien de huurder uit eigen beweging de voorziene huurperiode verlengt met maximum 24 uur, zonder goedkeuring van de verhuurder zal dit feit worden gelijkgesteld met ontvreemding van het voertuig en zal de verhuurder het recht hebben klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie. Indien in deze periode van verlenging, zonder toestemming van de verhuurder, de geldigheid van de schouwings- en verzekeringskaart komt te vervallen, zal de verhuurder elke verantwoordelijkheid afwijzen, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit voertuig zonder geldige schouwings- en verzekeringskaart en de huurder zal de volledige verantwoordelijkheid en de schadelijke gevolgen ervan dragen.
Art. 12. De verantwoordelijkheid voor goederen welke aan boord van het gehuurde voertuig vervoerd worden, blijft volledig ten laste van de huurder. Art. 13. In geval van defect is de huurder verplicht, om instructies te vragen aan de verhuurder. Indien deze laatste het nodig acht de reparaties in zijn eigen werkhuis te laten uitvoeren, of indien tengevolge van een ongeval, het voertuig bij hem moet teruggebracht worden, zal dit moeten gebeuren op kosten van de huurder en op zijn verantwoordelijkheid. Indien de verhuurder zelf de herstelling niet wenst uit te voeren, dient de huurder een schriftelijke prijsopgave te doen van de herstellingskosten. De verhuurder zal schriftelijk zijn akkoordverklaring bevestigen. Kosten gemaakt door de huurder en/of de bestuurder, en waarvoor een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder aanwezig is, zullen hem enkel worden terugbetaald indien de desbetreffende facturen worden opgesteld op naam van MALU VERHUURCENTER BVBA ,Asserendries 130 te AALST 9300 MET OND.0886900494. Art. 14. Bij ongeval of beschadiging van het voertuig is de verantwoordelijkheid van de huurder tegenover de verhuurder beperkt tot een vrijstelling en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring en een dagvergoeding voor iedere dag stilstand. Deze dagvergoeding wordt bepaald in art. 17 van dit contract, voor gans de duur van de stilstand van het gehuurde voertuig. Indien een derde verantwoordelijk wordt verklaard voor verlies of schade aan het voertuig, zal de huurder gecrediteerd worden met de door de verhuurder ontvangen sommen, en terugbetaald worden, indien het geval zich voordoet. De vrijstelling bij ongeval voor de schade aan het voertuig van de verhuurder is afhankelijk van het type voertuig en dit conform de offertes en tarieven waarvan de huurder kennis krijgt en erkent kennis te hebben genomen bij het aangaan van de verhuring.  Mits betaling van een bijkomende vergoeding wordt deze vrijstelling verlaagd tot 1500  € BA.  De vrijstelling zal aangerekend worden per schadegeval.  De huurder blijft echter verantwoordelijk voor alle schade, in de gevallen beschreven in artikel 13 en 15 van deze voorwaarden. De huurder zal tevens volledig verantwoordelijk blijven voor alle schade indien het gehuurde voertuig gebruikt of bestuurd wordt in overtreding met de inhoud van artikel 2, 3, 9 en 16 van huidig contract. Huidig contract is geen omnium verzekeringsovereenkomst en een louter contract sui generis. Daarnaast is bij ongeval een vrijstelling van € 1500 euro per tegenpartij van toepassing bij verzekering burgerlijke aansprakelijkheid indien de verantwoordelijkheid van de bestuurder betrokken is  .  Uitgezonderd van de verzekering is het gebruik van het voertuig voor het vervoer van gevaarlijke goederen.  De verzekeringsdekking komt volledig te vervallen wanneer een niet-geautoriseerde bestuurder het voertuig gebruikt of wanneer de bestuurder van het voertuig niet in het bezit is van een geldig rijbewijs op het moment dat het geval voor de verzekering zich voordoet. Brand & diefstal van het gehuurde voertuig is niet verzekerd. Bij brand en/of diefstal van het voertuig is de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de cataloguswaarde van het voertuig met een waardevermindering van 1,5% per verlopen maand. De hogervermelde vrijstellingen zijn aldus niet van toepassing in geval van brand en/of diefstal. De hogervermelde vrijstellingen zijn ook niet van toepassing in geval van glasbreuk en bandenbreuk en worden alsdan integraal tegen kostprijs aan de huurder aangerekend. De huurder heeft evenwel de mogelijkheid zich te verzekeren tegen glasbreuk en bandenbreuk mits het betalen van een bijkomende premie hiervoor. Deze premie is te onderscheiden van de hogervermelde bijkomende vergoeding. Bij onregelmatigheden, incidenten en schadegevallen, behoudens bij de schadegevallen in recht, zullen forfaitaire administratiekosten aangerekend worden ten bedrage van € 300. Voor dakschade bedragen de forfaitaire administratiekosten € 500. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt terug gebracht buiten de openingstijden blijft huurder verantwoordelijk voor de wagen tot  de verhuurder de wagen heeft geinspecteerd. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van de repatriering van het voertuig voor rekening van de huurder. grensoverschrijdende huur is toegestaan in de Benelux en Frankrijk zonder schriftelijke toestemming en in de volgende landen na schriftelijke toestemming van de verhuurder: Andorra, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland. Wanneer regels betreffende grensoverschrijdende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle verzekeringen. Art. 15. Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, blijven ten laste van de huurder, zelfs ingeval van toepassing van de CDW, m.a.w. dakschade is nooit verzekerd. Art. 16. De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder, tengevolge van een ongeval, waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou kunnen zijn. De huurder staat borg voor en vrijwaart de verhuurder tegenover de hierbovengenoemde en alle andere derden, in elk geval waarin de verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid haar toepassing niet of slechts gedeeltelijk vindt. Bij ongeval of incident met het voertuig, blijft de huurder de bewaker van dit voertuig en is hij verplicht dezelfde dag de verhuurder op de hoogte te brengen, hetzij per E-mail, per telefax of per aangetekend schrijven. De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in te vullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doen vaststellen door de Politie, en indien mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen. Indien er bij ongeval geen vaststelling wordt gedaan door de Politie op de plaats van het ongeval, verbindt de huurder er zich toe tot het betalen van de volledige schade aan het gehuurde voertuig, inclusief gebruiksderving, zoals voorzien in art. 17 der algemene verhuurvoorwaarden. Bij onmogelijkheid om het voertuig binnen te brengen, zal de teruggave of terugzending naar de plaats van herkomst, geschieden op kosten en door de zorgen van de huurder, en de huur blijft lopen tot bij de teruggave van het voertuig in de garage van de verhuurder. Bij brand en/of diefstal van het voertuig, moet de huurder dezelfde formaliteiten vervullen, en bovendien de diefstal aangeven bij de Politie. Hij moet de verhuurder van het gebeurde op de hoogte brengen, zoals hierboven vermeld. Boeten of onkosten van gelijk welke aard, zijn ten laste van de huurder. Art. 17. Er wordt nadrukkelijk overeengekomen, dat, indien een voertuig voorbehouden en niet afgehaald wordt, de huurder verplicht is, voor iedere dag wachttijd of stilstand van dit voertuig, een forfaitaire genotsderving van € 100 per dag te betalen. De vergoeding voorzien in dit artikel blijft door de huurder verschuldigd voor iedere dag stilstand van het voertuig, hetzij door zijn toedoen, door zijn schuld of wegens ongeval. Voor voertuigen met het rijbewijs C bedraagt de dagelijkse gebruiksderving € 124. Bij reservatie betaalde voorschotten zijn definitief door de verhuurder verworven, en worden niet terugbetaald aan de huurder. Bij reserveringen wordt er  50 % schadevergoeding  aangerekent bij annulatie of niet afhaling op het huurcontract. Reserveringen per mail zijn alleen maar geldig bij voorschot van 150 € per dag en kunnen gestort worden op rekening BE75.3930-3036-6951. Art. 18. De huurder verklaart formeel dat, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig, de kilometerteller juist en in perfecte staat verkeerde. Indien de kilometerteller vrijwillig beschadigd werd, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis van 700 KM per dag. De huurder kan alleen van de verplichting deze vergoeding te betalen, ontslagen worden, bij eventuele faling van de kilometerteller, en indien de verhuurder onmiddellijk per telefoon op de hoogte gebracht werd. Deze laatste zal als dan alle nuttige instructies verstrekken, om de teller terstond te laten herstellen. In dat geval zal de afgelegde afstand bepaald worden aan de hand van een wegenkaart. Art. 19. Er wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de verhuurder niet meer verplicht is zijn voertuig voor burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren, indien de overeengekomen termijn van teruggave, overschreden werd. Art. 20. Iedere verhuring dient contant betaald te worden. Een bedrag van € 2,5 per contract wordt aangerekend bij wijze van deelname in de milieukosten.  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van MALU VERHUURCENTER. Betwistingen tussen verhuurder en huurder, bij de teruggave van het voertuig, zullen door de gerechtsdeurwaarder vastgesteld worden, op kosten van de huurder.  Bij elke verhuring wordt een tegensprekelijke schadefiche opgesteld die de staat van het voertuig weergeeft op het moment van de aanvang van de huurperiode. Elke schuld van de huurder niet betaald op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op van 10% per maand. Bovendien wordt in dat geval een schadevergoeding gelijk aan 10% op het openstaand saldo opeisbaar met een minimum van 300€ en 100 € administratiekosten. Art. 21. De huurder, die het gehuurde voertuig voor beroepsdoeleinden aanwendt, moet dit bij het aangaan van de huur onmiddellijk melden aan de verhuurder van het onroerend goed waarin hij het voertuig stalt alsmede aan de financiële instelling, aan wie hij een pand op zijn handelsfonds heeft toegestaan. De huurder bezorgt MALU VERHUURCENTER een copie van die brieven. In geval van strafrechtelijk of burgerrechtelijk beslag of sequester of indien een derde partij enig recht op het verhuurde voertuig laat gelden, moet de huurder dit binnen 24 uur per telefax en per post aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de verhuurder melden. Alle kosten van revindicatie door de verhuurder, met inbegrip van de erelonen van zijn raadslieden, blijven ten laste van de huurder. Art. 22. Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radio-actieve stoffen, evenals voor het door de wet geregeld taxivervoer. Bij niet-naleving van deze beschikking zullen het verhaal en andere gevolgen welke de verhuurder ondergaat door zijn verzekeringsmaatschappij en/of derden automatisch op de huurder overgedragen worden. Huurders welke verzwarende antecedenten hebben gehad qua ongevallen, vluchtmisdrijf, dronkenschap of alcoholintoxicatie, dienen dit vooraf te melden aan de verhuurder. Art.23 Bij langtermijnverhuur  is de schadevergoeding bij tekening kontrakt het eerste jaar 6maand na 2 jaar tot het 5 de jaar 3 maand. Art 24 Bij langtermijn vanaf 1 jaar kan er overeengekomen gekomen worden van bestelwagen zonder reklame, na het kontrakt word deze er terug op geplaatst op kosten van de huurder En afgetrokken van de waarborg. Art.25 Wagen die AD BLEU hebben worden 3 euro aangerekend per 100 km kosten van ad bleu. Art.26 Alle wagens zijn voorzien van tracing bij stop aktveren wegens niet betaling of wat word er 50 € activeringskosten gerekend. Maatschappelijke zetel: BVBA MALU VERHUURCENTER,ASSERENDRIES 130 TE 9300 AALST. Tel: 053/21.40.06 of Fax 053/70.19.99. E-mail: info@malu-verhuurcenter.be
Scroll to Top